Regulamin

Informacje ogólne

1. AMGS Group – jest nazwą handlową grupy producenckiej w zakresie wytwarzania i handlu materiałami reklamowymi i promocyjnymi, a prowadzących działalność gospodarczą pod nazwami:
a/ AMGS Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Polsce, 80-017 Gdańsk,
Trakt Św. Wojciecha 215B, NIP 5833278093, REGON: 368996951
b/ Battechnik Maciej Jerz z siedzibą w Polsce, 26-600 Radom, Ul. Rodziny Winczewskich 10/19a, NIP PL7991848900
2. Podejmując współpracę z w/w firmami Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem współpracy i akceptuje go w całości.

Warunki współpracy

1. Pisemne potwierdzenie zamówienia, również w formie korespondencji mailowej, oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AMGS Group na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Zamówienia są realizowane wyłącznie po otrzymaniu pisemnej, również w formie korespondencji mailowej, akceptacji projektu i/lub próbki. W szczególnych przypadkach wymagane jest przesłanie potwierdzenia wpłaty całości lub części wartości zamówienia w określonej w dokumencie sprzedaży walucie na wskazany przez AMGS Group rachunek bankowy.
3. AMGS Group zastrzega sobie prawo do odmówienia, wstrzymania realizacji zamówienia
lub zmiany wynegocjowanej ceny sprzedaży jeśli:
a/ zamówienie nie przekracza minimalnych ilości zamówienia dla danego asortymentu
b/ wymagany przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż ten podany w ofercie lub zapytaniu
c/ Klient zwleka z zapłatą zaległych faktur
d/ Klient nie dopełnił obowiązku przesłania plików w wymaganym formacie
4. Wyceny wysłane do Klienta w formie elektronicznej tracą ważność po upływie 7 dni od daty jej wysłania.
5. Klient zobowiązany jest do przesłania poprawnego pliku, w formacie wektorowym tzw.
(krzywych).

Reklamacje

1. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, tj. nie później niż 7 dni od otrzymania towaru.
Reklamację składamy w formie pisemnej na adres mailowy AMGS Group wraz z podaniem przyczyn reklamacji.
2. Reklamacja składane po upływie 7 dni od daty odbioru towaru nie będą uznawane.
3. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze specyfikacją zamówienia.
4. Reklamacji nie podlegają błędy w druku powstałe z winy Klienta – tj. powstałe w wyniku przysłania plików zawierających błędy.
5. Z uwagi na różne ustawienia poszczególnych monitorów, znacząco odbiegające od siebie, reklamacjom nie podlegają również odcienie kolorów. Prosimy o zwracanie uwagi na opisy produktów lub dokonanie zakupu wzorów próbnych.
6. Z uwagi na wykonywanie zamówień na materiałach pochodzących z różnych dostaw reklamacjom nie podlegają również drobne zmiany odcieni materiałów oraz kolorów nadruku w przypadku składania zamówień na podstawie zakupu próbki oraz w przypadku dodruku wcześniej wykonywanych produktów.
7. Reklamacjom nie podlega uszkodzenie, zagubienie i opóźnienie przesyłki podczas transportu. Zagubienie, uszkodzenie i opóźnienie przesyłki podlegają reklamacji w firmie przewozowej. Jest to czynnik niezależny od AMGS Group.
8. AMGS Group nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą np. klęski żywiołowe, trzęsienie ziemi, cyklon, sztorm, powódź, mgła, strajki, wojny, zamieszki, blokady dróg, zmiana przepisów krajowych i/lub zagranicznych.
9. Odpowiedzialność AMGS Group za szkody wyrządzone Klientowi (niezależne od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia i/lub usługi, której roszczenie dotyczy.
10. AMGS Group ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywistą stratę, nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

Postanowienia końcowe

1. AMGS Group zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez właściwe Sądy Powszechne i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez właściwe Sądy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Copyright © 2024 AMGS Group

Designated trademarks and brands are protected and they are property of their respective owners.
call ico Ask about product

We will call back in 5 minutes

Your number will not be used for marketing purposes.

Expected time to connect with consultant:

05:00
min

Hello! I will gladly answer your questions.

Choose language

We are waiting for your enquiry.!

contact form thumbnail

Contact details

[contact-form-7 404 "Not Found"]